نتیجه عبارت بالا را وارد کنید

نام:
نام خانوادگی :
کد ملی :

نام پدر :
تلفن همراه :
شماره شناسنامه :
شماره شبا :
وضعیت شبا :
ارزش سهام مشمول طرح :

# نام سازمان تعداد سهام

اقرار نامه
و
فرم درخواست فروش سهام عدالت

تاریخ: 1399/7/10
ساعت سفارش: 20 : 0 : 00

بدینوسیله اینجانب؛
نام :
نام خانوادگی :
نام پدر :
تاریخ تولد :
شماره شناسنامه :
شناسه ملی :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
نشانی :
کد پستی :

اقرار می‏نمایم در اجرای دستورالعمل دریافت سفارش فروش سهام عدالت از طریق نمایندگی کارگزاران مصوب مورخ 30/2/1399 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سفارش فروش سهام متعلق به خود را در سبد سهام عدالت از طریق سایت بانک اقتصادنوین (به ‏عنوان نمایندگی کارگزاری) تقدیم و از آن بانک درخواست می‏کنم سفارش فروش اینجانب را جهت اجرا برای کارگزاری ارسال نماید.
مشخصات و شرایط سفارش:

  • 1 کارگزار مجاز است سهام را به هر قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش آنرا دارد، به فروش رساند.

  • 2 اینجانب اطلاع کامل و دقیق از تعداد سهام خود در شرکت‏های بورسی که فهرست آن را ملاحظه و رویت کرده ‏ام دارم و قبل از تکمیل این درخواست، تعداد سهام خود را در شرکت‏های سرمایه ‏پذیر موضوع سهام عدالت که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده ‏اند، بطور کامل مطالعه نموده و سفارش خود را با علم و آگاهی تقدیم می‏نمایم.

  • 3 کارگزار فقط می‏تواند 30 درصد از مجموع تعداد سهام شرکت‏ها یا ارزش ریالی سهام متعلق به اینجانب را از مجموع سهام عدالت متعلق به اینجانب به فروش رساند. انتخاب زمان فروش و سهامی که باید به فروش برسد، بر عهده کارگزار با هماهنگی ناظر بازار است و در این‏خصوص اختیار تام به ناظر بازار و کارگزار می‏دهم.

  • 4 مدت اعتبار سفارش اینجانب تا اجرای مفاد سفارش بوده و اعلام می‏نمایم حق تغییر و لغو آن را ندارم.

  • 5 وجوه ناشی از فروش سهام، پس از فروش از طریق کارگزاری به بانک پرداخت و به حساب بانکی اینجانب واریز شود.

  • 6 کلیه هزینه ‏های اجرای سفارش اعم از کارمزدها و مالیات فروش و حق‏العمل‏ کاری (کارمزد) بانک، برعهده اینجانب بوده و اجازه می‏دهم از محل مبالغ ناشی از فروش سهام کسر شود.

  • 7 اینجانب حق هرگونه اعتراض درخصوص سهام انتخابی برای فروش به ‏موجب این درخواست، زمان فروش سهام و روش انتخابی بر مبنای تعداد سهام یا ارزش ریالی سهام، قیمت فروش سهام و هزینه‏ های قانونی کسر شده برای فروش سهام را از خود سلب و ساقط می‏نمایم.


سهام عدالت